Ochrana osobných dát

Vážení klienti,

v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov.

Spoločnosť GRADA Slovakia s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade s právom Európskej únie, hlavne teda v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ďalej tiež v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok a odpovedí, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií.


Obsah

 • Kto je správca vašich osobných údajov?
 • Aké vaše osobné údaje spracúvame?
 • Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
 • Na aké účely poskytujete svoj súhlas?
 • Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?
 • Kto sú naši obchodní partneri?
 • Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?
 • Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
 • Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?
 • Zhrnutie

Kto je správca vašich osobných údajov?

Správca osobných údajov je spoločnosť GRADA Slovakia s.r.o., so sídlom Moskovská 29, 811 08 Bratislava, IČO: 31346103, IČ: 2020300018, IČ DPH: SK2020300018, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Aké vaše osobné údaje spracúvame?

Spracúvame len presné osobné údaje, ktoré získavame v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, pričom tieto osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame len za stanoveným účelom a v uvedenom rozsahu:

Základné účely spracúvania osobných údajov:

 • plnenie kúpnej zmluvy a poskytovanie služieb;
 • účtovné a daňové účely;
 • vymáhanie pohľadávok;
 • splnenie právnej povinnosti;
 • priamy marketing (informačné a produktové kampane);
 • vedenie zákazníckej evidencie.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

 • identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko)
 • adresné údaje (adresa trvalého, príp. prechodného bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, telefón, emailová adresa)
 • ďalšie osobné údaje (údaje o nakupovanom tovare a službách a o platobnej morálke zákazníka, bankové spojenie, IP adresa, cookies).

Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.

Automaticky zbierame aj niektoré informácie o užívateľoch svojich webových stránok www.adk.sk, a to v priebehu štandardných operácii (napr. IP adresa užívateľovho počítača) a tiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na užívateľovom počítači, a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľa, ktorý ho už raz navštívil a potom zaznamenávať jeho chovanie a podľa toho napríklad prispôsobiť dizajn a obsah alebo lepšie zameriavať reklamné kampane). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies – elektronický obchod však pravdepodobne nemusí bez povolených cookies fungovať korektne.

Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať̌ od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať. 

Na aké účely poskytujete svoj súhlas?

Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) a telemarketingu spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Ak nám súhlas neudelíte a ste našim zákazníkom, tak vám môžeme obchodné oznámenia zaslať (príp. vám v rámci telemarketingu zavolať) aj bez toho, aby ste nám udelili váš súhlas. V každom prípade však platí, že môžete takúto marketingovú komunikáciu z našej strany jednoducho zakázať tým, že sa zo zasielania e-mailovej ponuky jednoducho odhlásite alebo nás kontaktujte na adk@grada.sk alebo na tel. čísle +421 255 645 159.
Ak nám udelíte svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adk@grada.sk alebo písomne žiadosťou zaslanou na našu adresu (viď. bod 9. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?).

Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas obdobia trvania zmluvného vzťahu a nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď̌ váš súhlas odvoláte. Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia súhlasu alebo do momentu, keď ho odvoláte. Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

Kto sú naši obchodní partneri?

Osobné údaje môžu byť pre zabezpečenie vyššie popísaných účelov okrem nás spracúvané tiež spracovateľmi činnými pre nás, a to na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov uzatvorených v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Typicky sa jedná o zmluvných dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu tovaru k zákazníkom – napr. Slovenská pošta, Zásielkovňa, GLS, Cargo a pod. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
Ochrana osobných údajov je u nás technicky a organizačne zabezpečená v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.

Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?

K vašim údajom môžu mať prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré́ spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové́ účely. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní́ osobných údajov, na základe čoho sú tiež̌ povinní́ dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať̌. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj naša spoločnosť má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to telefonicky na linke: +421 255 645 159, poslaním e-mailu na adresu: adk@grada.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti na adresu: GRADA Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08  Bratislava.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predlžiť na dva mesiace. O predlžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať naše ponuky produktov a služieb? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

 • Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska aby sme vás vedeli identifikovať.
 • Komu odvolanie podávate. Odvolanie adresujte do sídla našej spoločnosti: GRADA Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08  Bratislava.   
 • Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje.
 • Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.
 • Písomným vyhlásením poslaným do sídla našej spoločnosti.
 • Písomným vyhlásením podaným osobne v sídle našej spoločnosti.

Zhrnutie

Dôveru našich zákazníkov si veľmi vážime. S vašimi osobnými údajmi nakladáme s riadnou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi a vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere. Pri spracúvaní vašich osobných údajov dodržiavame tieto hlavné zásady:

 • Zásadu zákonnosti, ktorá nám ukladá povinnosť spracúvať vaše osobné údaje vždy v súlade s právnymi predpismi a na základe aspoň jedného právneho titulu.
 • Zásadu korektnosti a transparentnosti, ktorá nám ukladá povinnosť spracúvať vaše osobné údaje otvorene a transparentne a poskytnúť vám informácie o spôsobe ich spracúvania.
 • Zásadu minimalizácie údajov, ktorá nám ukladá povinnosť spracúvať len osobné údaje nevyhnutné, relevantné a primerané vo vzťahu k účelu ich spracúvania.
 • Zásada presnosti, ktorá nám ukladá povinnosť prijať všetky rozumné opatrenia umožňujúce nám zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu alebo opravu vašich osobných údajov.