Obchodné a záručné podmienky

Predmet predaja

 1. Predmetom predaja v elektronickom obchode www.adk.sk sú plánovacie diáre a ich doplnky, aktovky, kabelky, spisovky, peňaženky, puzdra, darčekové predmety a rôzne manažérske pomôcky.
 2. Predávajúcim je spoločnosť GRADA Slovakia s.r.o.
  • Moskovská 29, 811 08  Bratislava
  • IČO: 31346103
  • DIČ: 2020300018
  • IČ DPH: SK2020300018
  • tel. č.: +421 255 645 159,  e-mail: adk@grada.sk
  • zapísaná v obchodnom registri vedenom OS Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 4674/B
 3.  
 4. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.
 5. Kupujúcim je osoba (právnická alebo fyzická), ktorej identifikačné údaje sú vyplnené v objednávkovom formulári.

Cena tovaru

 1. Kúpna cena tovaru je cena v EUR vrátane DPH, ktorá je uvedená pri jednotlivej konkrétnej položke tovaru v internetovom obchode www.adk.sk a je platná v čase objednania tovaru.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. V prípade zmeny ceny platí cena, ktorá bola uvedená pri objednávanej položke v internetovom obchode v čase objednávania.

Objednávka tovaru

 1. Kupujúci môže tovar objednať elektronicky vyplnením objednávkového formulára, e-mailom, telefonicky, faxom alebo osobne. Podmienkou pre platnosť elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári.
 2. K objednaniu zákazník vyberie položky tovaru, vloží do košíka a riadne vyplní objednávkový formulár – viď sekciu Všetko o nákupe.
 3. Ceny a špecifikácie tovaru zákazník zistí u jednotlivých položiek tovaru.
 4. Pokiaľ zákazník uplatňuje tzv. “Klubovú zľavu” (viď. sekciu Klub ADK), táto zľava je viazaná na platnú registráciu zákazníka na www.adk.sk. Registrovanému zákazníkovi – členovi Klubu ADK sa tak Klubová zľava premieta priamo do cien zobrazených položiek tovaru na www.adk.sk aj v košíku. Nárok na iné zľavy môže zákazník uviesť v rubrike “Poznámka k objednávke” alebo využiť niektorý zo štandardných nástrojov pre uplatnenie konkrétnej zľavy v košíku.
 5. Jedným z krokov vyplnenia objednávkového formulára je výber spôsobu doručenia tovaru (dopravy). Zákazník je informovaný o všetkých možnostiach, vrátane všetkých súvisiacich informácií a cien. Cena dopravy je potom súčasťou odoslanej objednávky.
 6. Ďalší krok vyplnenia objednávkového formulára je výber spôsobu platenia zákazníkom.
 7. Po riadnom vyplnení objednávkového formulára zákazník objednávku odošle. Systém predávajúceho obratom odošle zákazníkovi potvrdenie objednávky. Objednávka odoslaná zákazníkom je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim a slúži k rezervácii tovaru. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim dochádza v momente doručenia potvrdenia objednávky zákazníkovi. Zrušenie objednávky po okamžiku uzatvorenia kúpnej zmluvy je možné jen po predchádzajúcej dohode zákazníka a predávajúceho.

Registrácia zákazníka a jeho účet, zasielanie obchodných oznamení a ukládání cookies

 1. Na základe registrácie zákazníka v eshope www.adk.sk môže zákazník pristupovať do svojho užívateľského rozhrania, odkiaľ môže vykonávať objednávanie tovaru. Zákazník ale môže vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. Prístup k užívateľskému rozhraniu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zákazník berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.
 2. Predávajúci môže podľa zákona o niektorých službách informačných spoločností zaradiť zákazníka medzi adresátmi e-mailov – obchodných oznámení na základe predaja výrobku alebo služby zákazníkovi, aj keď ten sa sám aktívne o ich odber neprihlásil. Predávajúci zároveň umožní zákazníkovi sa z rozosielanie týchto obchodných oznámení jednoducho odhlásiť.
 3. Zákazník súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas s ich ukladaním neudeliť.

Doručenie a prevzatie tovaru

 1. Tovar je doručený zákazníkovi ním vybraným typom dopravy na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke. Dopravu zabezpečuje predávajúci. 
  V prípade spôsobu dopravy prostredníctvom siete “Zásielkovňa” musí predávajúci rešpektovať maximálne povolené rozmery zásielky (dĺžka jednej strany balíka max. 70 cm a súčet strán balíka max. 120 cm) a povolenú maximálnu hmotnosť zásielky (5 kg). Pokiaľ v prípade konkrétnej objednávky budú tieto hodnoty prekročené, bude zákazník pred odoslaním objednávky predávajúcim informovaný o alternatívnom spôsobe dopravy, vrátane jeho ceny.
 2. Objednaný tovar je doručený zákazníkovi v obvyklých lehotách príslušných vybranému typu prepravcu (informácie o nich získa zákazník počas vyplňovania objednávkového formulára pri výbere spôsobu dopravy). Ak je vybraný tovar skladom u predávajúceho, je expedovaný obvykle do 1, najdlhšie do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Ak objednaný tovar nie je skladom, je zákazník informovaný o termíne dodania telefonicky alebo mailom.
 3. Pri prevzatí tovaru od pracovníka prepravcu odporúča predávajúci zákazníkovi okamžite skontrolovať tovar. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, odporúča predávajúci zákazníkovi spísať s pracovníkom prepravcu záznam o poškodení zásielky. Podpisom prepravného listu prepravcovi pri prevzatí tovaru potvrdzuje zákazník, že tovar prevzal mechanicky nepoškodený.
 4. Ak si zákazník zvolil osobný odber, je mu tovar rezervovaný a pripravený k odberu po dobu 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky (ak je tovar skladom) alebo od telefonickej alebo mailovej výzvy k odberu (ak nie je tovar skladom, o čom sa zákazník dozvie telefonicky alebo mailom po odoslaní objednávky).
 5. V prípade, že zákazník neprevezme svojvoľne alebo z dôvodov vzniknutých na jeho strane riadne objednaný tovar zaslaný mu na dobierku alebo prostredníctvom siete Zásielkovňa, má predávajúci právo mu vyúčtovať manipulačný poplatok 6,- € za každé ďalšie opakované zaslanie tejto dodávky ako náhradu nákladov a prác súvisiacich s opakovanou expedíciou zásielky.

Reklamácie a uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

 1. Predávajúci poskytuje na predávaný tovar zákonnú záručnú lehotu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom.
 2. Ako záručný list slúži daňový doklad vystavený predávajúcim.
 3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené používaním.
 4. Kupujúci prevzatím tovaru potvrdzuje, že predaný tovar je v zhode s uzatvorenou kúpnou zmluvou a že si je vedomý, že u tovaru vyrobeného z prírodnej kože sa môžu vyskytnúť farebné nerovnomernosti, nerovnomerná kresba líca, čiastočná rozdielnosť povrchu, čo nie sú vady, ale charakteristiky vlastné prírodnej koži. Väčšina prírodných koží je dofarbovaná a pri zvýšenom potení alebo väčšom prevlhnutí môže tovar čiastočne púšťať farbu.
 5. Vyššie uvedenými faktami chce predávajúci upozorniť zákazníka na tieto skutočnosti a predísť tak prípadnému prekvapeniu zákazníka, pretože tieto prirodzené vlastnosti prírodnej kože nemôžu byť dôvodom k nesúladu s kúpnou zmluvou.
 6. Ďalej si predávajúci dovoľuje upozorniť zákazníka, že tovar nesmie byť preťažovaný, nesmie byť odkladaný na znečistené miesta alebo na miesta, kde by mohlo dôjsť k jeho mechanickému alebo inému poškodeniu. Tovar je určený pre obvyklý účel, ide o spotrebný predmet a jeho úžitkové vlastnosti aj životnosť sú v súladu s tým, ako je pre tovar takéhoto druhu obvyklé, pričom riadnou starostlivosťou a údržbou je možné úžitkové aj estetické vlastnosti výrobku zachovať podstatne dlhšie.
 7. Pre úplnosť pokladá predávajúci za vhodné uviesť aj zákonom stanovené podmienky, kedy nie je možné v záručnej dobe úspešne tovar reklamovať, resp. predávajúci nemôže reklamáciu uznať za oprávnenú:
  1. nie je rozpor s kúpnou zmluvou, t.j. tovar nevykazuje vady
  2. rozpor s kúpnou zmluvou (vadu) si zákazník spôsobil sám nevhodným zachádzaním s výrobkom, t.j. napr. mechanicky či inak znížil jeho úžitkové alebo estetické vlastnosti
  3. pri súhlase predávajúceho s vrátením tovaru sa nemusí vracať celá kúpna cena, ale odpočíta sa čiastka úmerná dobe používania (smernica EU)
  4. výmenu veci nemôže zákazník žiadať v prípade vady opraviteľnej
 8. U tovaru predaného so zľavou sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena zjednaná.
 9. Záručná doba je určená len pre zákazníkov-spotrebiteľov, nie pre zákazníkov-podnikateľov, ktorí tovar nakupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti pre ďalší predaj.

Reklamačný poriadok a postupy

Viď. sekciu Reklamácie a vrátenie tovaru na konci textu.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania.
 2. Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti (pre jeho ďalší predaj) má v súladu s platným Občianskym zákonníkom právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
 3. Podmienkou vrátenia ceny tovaru predávajúcim je zaslanie (na vlastné náklady) alebo odovzdanie tovaru zákazníkom predávajúcemu v nepoškodenom stave v originálnom balení, vrátane všetkého príslušenstva a (kópie) príslušného daňového dokladu.
 4. Predávajúci je povinný v tom prípade vrátiť zákazníkovi zaplatenú cenu tovaru do 30 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy len do okamžiku odoslania alebo odovzdania (osobný odber) tovaru (napr. v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru). Pred odstúpením je predávajúci povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Mimosúdní riešenie spotrebiteľských sporov

K mimosúdnemu riešeniu prípadných spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 , www.soi.sk.

Ochrana osobných údajov

Viď. sekciu Ochrana osobných údajov.

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi zákazníkem a prodávajícím.

 

Reklamácie a vrátenie tovaru - Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný v zmysle Občianskeho zákonníka a Zák. o ochrane spotrebiteľa a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „tovar“), u ktorého sú uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácie“).
 2. Predávajúcim je spoločnosť GRADA Slovakia s.r.o.
  • Moskovská 29, 811 08  Bratislava
  • IČO: 31346103
  • DIČ: 2020300018
  • IČ DPH: SK2020300018
  • zapísaná v obchodnom registri vedenom OS Bratislava I., vložka č. 4674/B
 3. Kupujúci je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.
 4. Na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, môže predávajúci aplikovať primerane tento reklamačný poriadok, inak sa práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady riadia uzatvorenou zmluvou a obchodným zákonníkom.

2. Rozpor s kúpnou zmluvou

 1. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.
 2. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe tovaru alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

3. Záručné podmienky

 1. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.
 2. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona. Pokiaľ nie je uvedené výrobcom inak (a ak sa jedná o spotrebiteľa, ak nie je uvedená lehota dlhšia), predstavuje teda 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
 3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí a za materiálové alebo výrobné vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.
 4. Záruku nie je možné uplatniť v nasledujúcich prípadoch:
  1. Ak vypršala u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie – záruka zanikla.
  2. Vada vznikla nevhodným používaním tovaru.
  3. Vada vznikla nedodržaním pokynov stanovených výrobcom.
  4. Vada vznikla neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
  5. Vada vznikla prevedením neoprávneného zásahu do tovaru alebo iných úprav bez súhlasu výrobcu.
  6. Vada vznikla zapojením do elektrické siete nezodpovedajúcej príslušnej norme STN.
  7. Tovar bol poškodený živlami.

4. Práva vyplývajúce zo záruky

 1. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získava kupujúci záruku novú v dĺžke 24 mesiacov.
 2. Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má:
  1. Ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčasti, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a pokiaľ nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
  2. Ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu používaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
  3. Ak ide o vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu používaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
  4. Ak ide o iné vady neodstrániteľné a ak nepožaduje výmenu tovaru, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

5. Vybavenie reklamácie

 1. Reklamáciu v prípade zistených vád uplatňuje spotrebiteľ na adrese GRADA Slovakia s.r.o., Moskovská 29, 811 08  Bratislava, tel. č.: +421 255 645 159, fax. č.: +421 255 645 179, e-mail: adk@grada.sk.
 2. Spotrebiteľ vo vlastnom záujmu tovar zabalí do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu.
 3. Pracovníci našej prevádzky po riadnom vybavení reklamácie vyzvú spotrebiteľa k prevzatiu opraveného tovaru.
 4. Pre uplatnenie reklamácie je potrebné písomné vyhotovenie protokolu o zistených vadách a forme ich odstránenia, odporúčame spotrebiteľovi si toto potvrdenie uschovať  po dobu platnosti záruky.
 5. V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu poštovného v nutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, u ktorej sa už dá odvádzať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv).
 6. O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.
 7. Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohoto zamietnutia.

6. Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
 2. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

Odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru)

Kupujúci (spotrebiteľ – teda súkromná osoba, nie firma alebo podnikateľ s IČ) má právo v zmysle príslušného ustanovenia Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, za predpokladu, že kúpna zmluva bola uzatvorená za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku. To neplatí v prípade, že zákazník tovar kupuje osobne na prevádzke.

Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebovania  poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci. Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci obratom kupujúcemu vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom (v zákonom stanovenej lehote). 

Pri výmene tovaru sa s novým tovarom vždy účtuje aj nový expedičný poplatok.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom započaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu.

 

Kontakty

V prípade reklamácie sa s nami spojte:: Iveta Valková, adk@grada.sk, tel. +421 255 645 159. Ďakujeme.