Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost ADK spol. s r.o., sídlem U Průhonu 22, 170 00 Praha 7, IČO: 48028631 (dále jen „ADK“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností ADK.

ADK zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“).


Účel a rozsah zpracování osobních údajů

ADK zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, přičemž tyto osobní údaje ADK shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem a v uvedeném rozsahu viz dále.

Základní účely zpracování osobních údajů společností ADK:

 • plnění kupní smlouvy a poskytování služeb;
 • účetní a daňové účely;
 • vymáhání pohledávek;
 • splnění právní povinnosti;
 • přímý marketing (informační a produktové kampaně) ADK;
 • vedení zákaznické evidence.

ADK zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje (titul, jméno, příjmení)
 • adresní údaje (adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa)
 • další osobní údaje (údaje o nakoupeném zboží a službách a o platební morálce zákazníka, bankovní spojení, IP adresa, cookies).

Zdroje osobních údajů

ADK získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a ADK a zefektivní poskytování služeb.

ADK automaticky sbírá některé informace o uživatelích svých webových stránek www.adk.cz, a to v průběhu standardních operací (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači, a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies – elektronický obchod však pravděpodobně nemusí bez povolených cookies fungovat korektně.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle ADK zpracovávány také zpracovateli činnými pro ADK, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Typicky se jedná o smluvní dopravce, kteří zajišťují dopravu zboží k zákazníkům – např. Česká pošta, Zásilkovna, DPD apod. ADK zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je společností ADK technicky a organizačně zabezpečena v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. ADK poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že ADK nebo smluvní zpracovatel společnosti ADK provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

 • požádat ADK nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby ADK nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

ADK vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Shrnutí

Důvěry našich zákazníků si velmi vážíme. S Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy a Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře. Při zpracovávání Vašich osobních údajů dodržujeme tyto hlavní zásady:

 • Zásadu zákonnosti, která nám ukládá zpracovávat Vaše osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a na základě alespoň jednoho právního titulu.
 • Zásadu korektnosti a transparentnosti, která nám ukládá povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje otevřeně a transparentně a poskytnout Vám informace o způsobu jejich zpracování.
 • Zásadu minimalizace údajů, která nám ukládá zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné, relevantní a přiměřené ve vztahu k účelu jejich zpracování.
 • Zásada přesnosti, která nám ukládá přijmout veškerá rozumná opatření umožňující nám zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu Vašich osobních údajů.