Obchodní podmínky

Základní údaje

Provozovatelem e-shopu je ADK spol. s r.o. (dále jen prodávající)

 • sídlo: U Průhonu 22, 170 00 Praha 7, ČR
 • registrace: Městský soud v Praze, Rg C 14509
 • IČ: 48028631
 • DIČ: CZ48028631 (provozovatel je plátcem DPH)
 • kontaktní údaje: tel. 220 386 490, fax 220 386 499, adk@adk.cz

Objednávka zboží

 1. Zboží na stránkách www.adk.cz je katalogem kompletního sortimentu. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží.
 2. K objednání zákazník vybere položky zboží, vloží do košíku a řádně vyplní objednávkový formulář – viz sekce Vše o nákupu.
 3. Ceny a specifikace zboží zákazník zjistí u jednotlivých položek zboží.
 4. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění (odeslání) objednávky zákazníkem.
 5. Pokud zákazník uplatňuje tzv. “Klubovou slevu” (viz sekce Klub ADK), tato sleva je vázána na platnou registraci zákazníka na www.adk.cz. Registrovanému zákazníkovi – členovi Klubu ADK se tak Klubová sleva promítá přímo do cen zobrazených položek zboží na www.adk.cz i v košíku. Nárok na jiné slevy může zákazník v rubrice “Poznámka k objednávce” nebo využít některý ze standardních nástrojů pro uplatnění konkrétní slevy v košíku.
 6. Jedním z kroků vyplnění objednávkového formuláře je výběr způsobu doručení zboží (dopravy). Zákazník je informován o všech možnostech, včetně všech souvisejících informací a ceny. Cena dopravy je pak součástí odeslané objednávky.
 7. Další krok vyplnění objednávkového formuláře je výběr způsobu placení zákazníkem.
 8. Po řádném vyplnění objednávkového formuláře zákazník objednávku odešle. Systém dodavatele obratem odešle zákazníkovi potvrzení objednávky. Objednávka odeslaná zákazníkem je návrhem na uzavření kupní smlouvy s dodavatelem a slouží k rezervaci zboží. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dochází v momentu doručení potvrzení objednávky zákazníkovi. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě zákazníka a prodávajícího.
 9. Fakturační údaje zákazníka nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

Registrace zákazníka a jeho účet, zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Na základě registrace zákazníka v eshopu www.adk.cz může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní, odkud může provádět objednávání zboží. Zákazník ale může provádět objednávání zboží i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému rozhraní je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 2. Prodávající může podle zákona o některých službách informačních společností zařadit zákazníka mezi adresáty e-mailů – obchodních sdělení na základě prodeje výrobku nebo služby zákazníkovi, i když ten se sám aktivně o jejich odběr nepřihlásil. Prodávajíc zároveň umožní zákazníkovi se z rozesílání těchto obchodních sdělení jednoduše odhlásit.
 3. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas s jejich ukládáním neudělit.

Zaslání a převzetí zboží

 1. Zboží je dopraveno zákazníkovi jím vybraným typem dopravy na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce. Dopravu zajišťuje prodávající.
  V případě způsobu dopravy prostřednictvím sítě “Zásilkovna” musí prodávající respektovat maximální povolené rozměry zásilky (délka jedné strany balíku max. 70 cm a součet stran balíku max. 120 cm) a povolenou maximální hmotnost zásilky (5 kg). Pokud v případě konkrétní objednávky budou tyto hodnoty překročeny, bude zákazník před odesláním zakázky prodávajícím informován o alternativním způsobu dopravy, včetně jeho ceny.
 2. Objednané zboží je dodáno zákazníkovi v obvyklých lhůtách příslušných vybranému typu přepravce (informace o nich získá zákazník během vyplňování objednávkového formuláře během výběru způsobu dopravy). Je-li vybrané zboží skladem u prodávajícího, je expedováno obvykle do 1, nejdéle do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Není-li objednané zboží skladem, je zákazník informován o termínu dodání telefonicky nebo mailem.
 3. Při převzetí zboží od pracovníka přepravce doporučuje prodávající zákazníkovi okamžitě zkontrolovat zboží. Je-li obal zboží mechanicky poškozen, doporučuje prodávající zákazníkovi sepsat s pracovníkem přepravce záznam o poškození zásilky. Podpisem přepravního listu přepravci při převzetí zboží stvrzuje zákazník, že zboží převzal mechanicky nepoškozené.
 4. Zvolil-li zákazník osobní odběr, je mu zboží rezervováno a přiopraveno k odběru po dobu 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky (je-li zboží skladem) nebo od telefonické nebo mailové výzvy k odběru (není-li zboží skladem, o čemž se zákazník dozví telefonicky nebo mailem po odeslání objednávky).
 5. V případě, že zákazník nepřevezme o své vůli nebo z důvodů vzniklých na jeho straně řádně objednané zboží zaslané mu na dobírku nebo prostřednictvím sítě Zásilkovna, má prodávající právo mu vyúčtovat manipulační poplatek 200,- Kč za každé další opakované zaslání této dodávky jako náhradu nákladů a prací souvisejících s opakovanou expedicí zásilky.

Reklamace a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

 1. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
 2. Jako záruční list slouží daňový doklad vystavený prodávajícím.
 3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním.
 4. Kupující převzetím zboží potvrzuje, že prodané zboží je ve shodě s uzavřenou kupní smlouvou a že si je vědom, že u zboží vyrobeného z přírodní kůže se mohou vyskytnout barevné nerovnoměrnosti, nerovnoměrná kresba líce, částečná rozdílnost povrchu, což nejsou vady, ale charakteristiky vlastní přírodní kůži. Většina přírodních kůží je dobarvována a při zvýšeném pocení nebo větším provlhnutí může zboží částečně pouštět barvu.
 5. Výše uvedenými fakty chce prodávající upozornit zákazníka na tyto skutečnosti a předejít tak případnému překvapení zákazníka, neboť tyto přirozené vlastnosti přírodní kůže nemohou být důvodem k neshodě s kupní smlouvou.
 6. Dále si prodávající dovoluje upozornit zákazníka, že zboží nesmí být přetěžováno, nesmí být odkládáno na znečištěná místa či na místa, kde by mohlo dojít k jeho mechanickému nebo jinému poškození. Zboží je určeno pro obvyklý účel, jde o spotřební předmět a jeho užitné vlastnosti i životnost jsou v souladu s tím, jak je pro věc takového druhu obvyklé, přičemž řádnou péčí a údržbou lze užitné i estetické vlastnosti výrobku zachovat podstatně déle.
 7. Pro úplnost pokládá prodávající za vhodné zmínit i zákonem stanovené podmínky, kdy nelze v záruční době úspěšně zboží reklamovat, resp. prodávající nemůže reklamaci uznat za oprávněnou:
  1. není rozpor s kupní smlouvou, tj. zboží nevykazuje vady
  2. rozpor s kupní smlouvou (vadu) si zákazník způsobil sám nevhodným zacházením s výrobkem, tj. např. mechanicky či jinak snížil jeho užitné nebo estetické vlastnosti
  3. při souhlasu prodávajícího s vrácením zboží se nemusí vracet celá kupní cena, ale odečte se částka úměrná době používání (směrnice EU)
  4. výměnu věci nemůže zákazník žádat v případě vady opravitelné
 8. U zboží prodaného se slevou se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 9. Záruční doba je určena pouze pro zákazníky-spotřebitele, nikoliv pro zákazníky-podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti pro další prodej.

Reklamační řád a postupy

Viz. sekce Reklamace a vrácení zboží na konci textu.

Odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.
 2. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti (pro jeho další prodej) má v souladu platným Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
 3. Podmínkou vrácení ceny zboží prodávajícím je zaslání (na vlastní náklady) nebo předání zboží zákazníkem prodávajícímu v bezvadném stavu v originálním, včetně všeho příslušenství a (kopie) příslušného daňového dokladu.
 4. Prodávající je povinen v tom případě vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu zboží do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pouze do okamžiku odeslání nebo předání (osobní odběr) zboží (např. v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží). Před odstoupení je zákazník povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení případných spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

Ochrana osobních údajů

Viz sekce Ochrana osobních údajů.

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi zákazníkem a prodávajícím.

 

Reklamace a vrácení zboží – Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 2. Prodávajícím je společnost ADK spol. s r.o.,se sídlem
  • U Průhonu 22, 170 00, Praha 7
  • IČ 48028631
  • DIČ CZ48028631
  • zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14509
 3. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.
 4. Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem.

2. Rozpor s kupní smlouvou

 1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
 2. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

3. Záruční podmínky

 1. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
 2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak (a jde-li o spotřebitele, není-li uvedena lhůta delší), činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.
 3. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.
 4. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:
  1. Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
  2. Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
  3. Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
  4. Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
  5. Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
  6. Vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
  7. Zboží bylo poškozeno živly.

4. Práva plynoucí ze záruky

 1. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.
 2. Spotřebitel při uplatnění záruky má:
  1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
  2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
  3. jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
  4. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

5. Vyřízení reklamace

 1. Místem uplatnění reklamace je vždy provozovna firmy ADK spol. s r.o.,
  U Průhonu 22, 170 00 Praha 7.
 2. Rozhodne-li se kupující reklamovat zboží osobně v provozovně prodávajícího, doporučujeme, aby si domluvil předem termín návštěvy e-mailem nebo telefonicky. V případě zasláni reklamace poštou je vždy doručovací adresou provozovna v Praze 7, U Průhonu 22.
 3. Spotřebitel si ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označí zásilku příslušnými symboly.
 4. Pracovníci naší provozovny po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží.
 5. Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
 6. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
 7. O reklamaci prodávající rozhodně ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
 8. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

6. Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. ledna 2018.
 2. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Odstoupení od smlouvy (vrácení zboží)

Kupující (spotřebitel – tedy soukromá osoba, nikoli firma nebo podnikatel s IČ) má právo podle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. To neplatí v případě, že zákazník zboží přebírá osobně na pobočce.

Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Náklady na vrácení zboží hradí kupující. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (v zákonem stanovené lhůtě).

Při výměně zboží se s novým zbožím vždy účtuje i nový expediční poplatek.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Kontakty

V případě reklamace se s námi spojte: Miroslav Šeps, tel. 602 687 502. Děkujeme.